Dokumen Tender PDF Cetak E-mail
Ditulis oleh Shaheeda   
Rabu, 30 Mac 2011 12:56

Antara kandungan yang patut ada di dalam sesuatu dokumen tender adalah:

 • Arahan kepada penender
 • Spesifikasi-spesifikasi
 • Borang-borang tender
 • Surat Setujuterima
 • Syarat-syarat tender
 • Terma-terma kontrak
 • Bills of Quantities/Ringkasan tender
 • Jadual Kadar Harga
 • Lukisan teknikal serta pelan
 • Cadangan-cadangan pemindahan teknologi
 • Prestasi/Track record
 • Profail/Kedudukan kewangan petender
 • Perkara-perkara lain yang berkaitan
 • SPP Bil. 2/1995

Klausa utama yang perlu dimasukkan di dalam dokumen tender kerja

Agensi-agensi dimestikan untuk menggunakanborang JKR Siri 203 (Pin. 10/83) untuk tender kerja. Penggunaan borang JKR Siri 203 hanya dikecualikan bagi projek-projek yang dilaksanakan secara Turnkey, B.O.T., Cost Plus, Privatised atau projek-projek yang dibiayai oleh peruntukan asing jika pemakaian borang JKR Siri 203 ini tidak dipersetujui.


Bagi projek seperti yang tidak menggunakan borang JKR Siri 203, perkara-perkara berikut hendaklah dinyatakan di dalam dokumen tender, jika berkenaan:-
 

 • tempoh sahlaku tender,
 • larangan publisiti,
 • jadual pelaksanaan kerja,
 • tempoh siap kerja,
 • kelewatan dan lanjutan masa,
 • gantirugi yang ditentukan dan ditetapkan,
 • penamatan kontrak,
 • insurans kerja,
 • arahan perubahan,
 • terma pembayaran,
 • tempoh tanggungan kecacatan/waranti,
 • timbang tara, dan
 • terma-terma lain yang perlu bagi menjaga kepentingan Kerajaan.
 • SPP Bil. 2/1995

 

Hiperangkai

1Malaysia MAMPU Multimedia Super Corridor CIDB MyID Multimedia Development Corperation Jabatan Perkhidmatan Awam myGovernment Laman Web 999

Penafian dan Dasar

Penafian Dasar Privasi Dasar Keselamatan
 

Kemudahan

Kemudahan W3C Internet Explorer Mozilla Firefox Google Chrome Cascading Style Sheets